Menüü
Your Cart

Kasutustingimused

MEGASTAR E-POE KASUTAMISE TINGIMUSED

 
 1. 1. ÜLDINE
  1. 1.1 E-tellimiskeskkonna tingimused (edaspidi Tingimused) käsitlevad Megastar AS (edaspidi Kaupmees) Interneti tellimiskeskkonna www.megastar.ee (edaspidi E-keskkond) kasutamise tingimusi. Kui E-keskkonda kasutada sooviv isik (edaspidi Kasutaja) registreerib end E-keskkonna kasutajaks või kasutab E-keskkonda, siis tähendab see, et ta nõustub Tingimustega ja kohustub neid täitma.
  2. 1.2 Kaupmehe andmed: Megastar AS, Kiisa 8B, 11313 Tallinn, e-post megastar@megastar.ee, telefon +372 60 16 026 ja +372 60 16 028, faks +372 60 16 027.
  3. 1.3 Kõik teenuse sisuks olevad õigused kuuluvad Kaupmehele.
 2. 2. MÕISTED
  1. 2.1 Registreeritud kasutaja – E-keskkonna kasutaja, kes on endale E-keskkonnas kasutajakonto registreerinud.
  2. 2.2 Tellija – E-keskkonnas tellimuse esitanud isik.
  3. 2.3 Saaja – isik, kellele Kaupmees edastab E-keskkonna kaudu ostetud tooted.
  4. 2.4 Tellimus – Tellija poolt E-keskkonnas Kaupmehele esitatud sooviavaldus toodete ostmiseks, mis on aluseks Tellijaga arveldamisel ja Saajale toodete kättetoimetamisel.
  5. 2.5 Tellimuse aadress (edaspidi Aadress) – Tellimuses näidatud toodete kättetoimetamise sihtkoht.
  6. 2.6 Tellimussumma – Tellimuse maksumus, mis koosneb ostetavate toodete maksumusest, lisateenuse maksumusest ning Tellimuse täitmisega seotud tasudest, või Kasutaja poolt ettemaksukontole kantav summa.
  7. 2.7 Tooted – E-keskkonna vahendusel Kasutaja poolt tellitud esemed.
 3. 3. TOOTEINFO
  1. 3.1 Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
  2. 3.2 Toodete pildid on illustratiivse tähendusega.
  3. 3.3 Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada vigu.
 4. 4. KASUTAJA ÕIGUSED, VASTUTUS JA KOHUSTUSED
  1. 4.1 Kasutajal on õigus kasutada E-keskkonda kooskõlas Tingimustega ja kehtivate õigusaktidega, sh esitada E-keskkonna kaudu Tellimusi, saada infot, esitada päringuid, muuta oma Kasutajaks registreerimisel esitatud andmeid jmt.
  2. 4.2 Kasutajal on õigus nõuda oma kasutajakonto sulgemist saates Kaupmehe klienditeeninduse e-posti aadressile megastar@megastar.ee vastav teade.
  3. 4.3 Kasutajal on õigus esitada E-keskkonna kasutamist puudutavaid pretensioone Kaupmehe klienditeenindusosakonda (tel +372 60 16 026, E-R 8-17 (v.a riiklikel pühadel), megastar@megastar.ee).
  4. 4.4 Kasutaja vastutab oma kasutajakonto kasutajanime ja salasõna abil toimuva kogu E-keskkonna kasutamise eest ja selle eest, et kasutamisel järgitaks Tingimusi. Kasutaja kohustub hoidma salasõna ainult enda teada.
  5. 4.5 Kasutaja vastutab E-keskkonnas sisestatud Tellimuste ja päringute andmete õigsuse eest.
  6. 4.6 Kasutaja vastutab volitatud isiku või isikute poolt E-keskkonnas tehtud mistahes tegevuste eest, mille tulemusena täitis Kaupmees Tellimuse ebaõigelt (saatis tooted valel aadressil vms) või mille tulemusena osutus võimatuks tellimuse täitmine Kaupmehe poolt.
  7. 4.7 Kasutaja kohustub kasutama E-keskkonda üksnes seadusele ja heale tavale vastavatel eesmärkidel.
  8. 4.8 Kasutaja vastutab täielikult Tingimuste, seaduse või hea tava vastasest E-keskkonna kasutamisest Kaupmehele, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest.
 5. 5. KAUPMEHE ÕIGUSED, VASTUTUS JA KOHUSTUSED
  1. 5.1 Kaupmehel on õigus E-keskkonna tehniliste rikete ennetamise või ilmnenud rikete parandamise eesmärgil piirata ilma ette teatamata E-keskkonna kasutamise võimalusi, tehes kõik endast oleneva, et sellised piirangud oleks minimaalse ulatuse ja kestusega. Kaupmees informeerib Kasutajat E-keskkonna kasutamise piirangutest esimesel võimalusel kodulehel www.megastar.ee.
  2. 5.2 Kaupmees vastab Kasutaja punktis 4.2 nimetatud pöördumistele mitte hiljem kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul.
  3. 5.3 Kaupmees ei vastuta Kasutaja poolt E-keskkonnas sisestatud andmete õigsuse eest.
  4. 5.4 Kaupmehel on õigus sulgeda kasutajakonto, teavitades sellest registreeritud Kasutajat, kui Kaupmees on tuvastanud antud Kasutajakonto omaniku poolt E-keskkonna Tingimuste korduva rikkumise või E-keskkonna kasutamise viisil, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega.
  5. 5.5 Kaupmehel on õigus piirata E-keskkonnale juurdepääs nendest arvutitest, millest Kaupmees on tuvastanud E-keskkonna infosüsteemi vastu suunatud tegevuse.
  6. 5.6 Kaupmehel on õigus mistahes ajal teha E-keskkonnas muutusi ilma Kasutajat eelnevalt teavitamata.
  7. 5.7 Kaupmehel on õigus ühepoolselt muuta Tingimusi, ilma et tal oleks kohustust Kasutajat sellest e-posti teel teavitada. Kaupmees annab vastava info Kasutajale E-Keskkonna veebilehel www.megastar.ee.
  8. 5.8 Kaupmees ei vastuta mistahes tehniliste probleemide tõttu E-keskkonna kasutamise võimatuse tõttu Kasutajale tekkida võiva kahju eest, sh tellitud Toodete hilisema kättetoimetamise eest. Toodete kättetoimetamisega hilinemisel enam kui 30 päeva, teatab Kaupmees sellest Kasutajale ühe Kasutaja poolt Kaupmehele edastatud sidekanali kaudu.
  9. 5.9 Kaupmehel on õigus nõuda käsiraha kuni 30 % ulatuses Tellimussummast enne Tellimuse täitmisele võtmist.
  10. 5.10 Kaupmehel on õigus Tellimusest sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata järgnevatel juhtudel:
   • kaup on laost otsa saanud ja seda ei ole võimalik juurde tellida;
   • kauba hinda või omadusi on E-keskkonnas kuvatud valesti süsteemivea või inimliku eksituse tõttu;
   • kui Tellija ei vasta Kaupmehe poolt kehtestatud Tingimustele.
   Kui Kaupmehel ei ole võimalik Tellimust täita, võetakse Tellijaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
  11. 5.11 Kaupmehel ei ole õigust tellitu asemel anda üle muu asi või jätta asi üle andmata.
 6. 6. TELLIMINE E-KESKKONNAS
  1. 6.1 Kasutaja täidab Tellimuse esitamisel E-keskkonnas Tellimuse esitamiseks kohustuslikud infoväljad.
  2. 6.2 Tellimuste esitamiseks on kohustuslikud Tellija kontaktandmed, milleks füüsilise isiku puhul on: eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber ning e-posti aadress; juriidilise isiku puhul lisaks organisatsiooni nimetus.
  3. 6.3 Juhul, kui Tellimuse saaja ja Tellija on erinevad isikud, peab Tellija mõlema kohta esitama punktis 6.2 nimetatud andmed.
  4. 6.4 Kasutaja Tellimus loetakse esitatuks selle Kasutaja poolse kinnitamisega E-keskkonnas, millega ta nõustub Tingimustega.
  5. 6.5 Kaupmees kinnitab Kasutaja iga Tellimuse vastuvõtmist E-keskkonnas. Tellimuse vastuvõtmine on infoks tellimuse aktsepteerimise kohta, kuid ei tähenda Tellimuse kohest täitmist.
  6. 6.6 Kaupmees alustab Tellimuse täitmist koheselt, kui Tellimuse täitmiseks ei ole vajalik tasuda käsiraha, vastasel juhul pärast nõutava käsiraha summa täies mahus Kaupmehe arvele laekumist, millisest hetkest alates loetakse leping Toote ostmiseks Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmituks.
  7. 6.7 Tellimussumma on Tellijal võimalik tasuda pangaülekandena või sularahas.
  8. 6.8 Tellimuse Tellimussumma koosneb tellitud toodete maksumusest ja kohaletoimetamistasudest.
 7. 7. TOODETE TAGASTAMINE
  1. 7.1 Füüsilisest isikust Saajal on õigus Tooted tagastada 14 päeva jooksul alates Toodete kättesaamisest ning Toodete maksumuse summa tagasi saada. Tooteid ei saa tagastada, kui need on valmistatud Tellija isiklikke vajadusi arvestades või Tellija esitatud tingimuste kohaselt. Tagastatav Toode ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui Toode on ostetud kampaania korras, kus Tootele on lisatud veel mõni Toode, peab Tellija tagastama kogu komplekti.
  2. 7.2 Juriidilisest isikust Saajal on õigus Tooted tagastada 7 päeva jooksul alates Toodete kättesaamisest ning Tellimussumma tagasi saada, juhul kui Kaupmees on Tellimuse täitnud ebakorrektselt, st üle antud tooted ei vasta tellitud toodetele koguse, kvaliteedi või sortimendi poolest.
  3. 7.3 Puudustega Toote puhul on Tellijal õigus esitada Kaupmehele kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab Tellija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud E-keskkonnast. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Kaupmees probleemi lahendamata jätta.
  4. 7.4 Puudusega Toote korral on Tellijal õigus:
   1. Nõuda esmalt Toote tasuta parandamist või selle asendamist uue Tootega.
   2. Nõuda ostuhinna alandamist või Tellimusest taganemist, juhul kui:
    • Kaupmehel ei ole võimalik Toodet parandada või asendada;
    • parandamine ebaõnnestub;
    • Kaupmees ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
    • Toote parandamise või asendamisega on Tellijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
   Kaupmees ei vastuta Toote puuduste eest, mis on tekkinud Toote otstarbele mittevastava kasutamise, paigaldamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
  5. 7.5 Toodete tagastamiseks esitab Tellija Kaupmehele elektroonilise avalduse E-keskkonna vahendusel või saadab vastava avalduse e-posti aadressile megastar@megastar.ee. Elektroonilise avalduse esitamiseks tuleb E-keskkonda sisse logida ja minna MINU KONTO->TELLIMUSTE AJALUGU. Avanevalt lehelt tuleb valida Tellimus, mis sisaldab tagastamisele kuuluvaid Tooteid. Tellimuse lehel tuleb märgistada tagastatavad Tooted ja valida toimininguks „Tagasta tooted“. Edasi tuleb järgida juhiseid ekraanil. E-postile saadetud avalduse korral esitab Tellija punktis 6.2 nimetatud kontaktandmed, Tellimuse numbri ning tagastatavad tooted. Võimalusel palume saajal märkida ka tagastuse põhjus. Tagastatavad tooted edastab Tellija aadressil Megastar AS, Kiisa 8B, 11313 Tallinn.
  6. 7.6 Kaupmehel on õigus keelduda Toodete tagasivõtmisest ja raha tagastamisest, kui tagastatav Toode on kahjustatud. Kui tagastamisele kuuluv Toode on halvenenud, tuleb Tellijal hüvitada Toote väärtuse vähenemine. Kaupmees võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Toote tagastamisest. Tellija on kohustatud Toote väärtuse hüvitama juhul kui Toode on Tellija poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.
 8. 8. INTELLEKTUAALSE OMANDI KAITSE
  1. 8.1 E-keskkonna sisu, sh tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, audio ja tarkvara autoriõigused kuuluvad Kaupmehele või selle loonud isikule ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega.
  2. 8.2 E-keskkond on Kaupmehe omand ning on kaitstud Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusega.
  3. 8.3 E-keskkonna tellimus- ja päringuvorme ja andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada. E-keskkonda on õigus kasutada selleks ettenähtud õiguspäraseks tegevuseks.
  4. 8.4 Igasugune E-keskkonna kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine, eksponeerimine, on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega ja toob kaasa vastutuse vastavalt nimetatud seadustele.
  5. 8.5 Kasutaja poolt Tingimuste rikkumise korral on Kaupmehel õigus keelduda Kasutajale Tingimustes nimetatud Teenuse osutamisest.
 9. 9. LÕPPSÄTTED
  1. 9.1 Käesolevaid Tingimusi puudutavad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kasutajal on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet või kohtusse Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.
 

Uuendatud: november 2013